Mardon, 4 Aŭgusto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 15: 1-2.10-14.

Iuj Fariseoj kaj skribistoj venis al Jesuo el Jerusalem, kaj diris: Kial viaj disĉiploj rompas la tradicion de la plejaĝuloj? Ili ne lavas (siajn) manojn kiam ili manĝas manĝon. Li alvokis la homamason kaj diris al ili, "Aŭskultu kaj komprenu. Ne en la buŝo iu malpurigas tiun homon, sed tio, kio eliras el la buŝo, estas tio, kio malpurigas unu." Tiam liaj disĉiploj aliris kaj diris al li: "Ĉu vi scias, ke la Fariseoj ofendis, kiam ili aŭdis, kion vi diris?" Li diris responde: "Ĉiu planto, kiun mia ĉiela Patro ne plantis, estos malhonorita. Lasu ilin solaj; ili estas blinduloj (de blinduloj). Se blindulo kondukas blindulon, ambaŭ falos en kavon."

Marde, 4 aŭgusto 2020: Psalmoj 102 (101): 16-18.19-21.29.22-23.

La nacioj gloros Vian nomon, ho Eternulo, kaj ĉiuj reĝoj de la tero Vian gloron, kiam la Eternulo rekonstruis Cionon kaj aperis en Lia gloro; kiam li rigardis la preĝon de malvirtuloj, kaj ne malestimis ilian preĝon. Ĉi tio estu skribita por la venonta generacio, kaj liaj estontaj kreitaĵoj laŭdu la Eternulon: "La Eternulo rigardis malsupren de Sia sankta alto, de la ĉielo Li vidis la teron, por aŭdi la ĝemadon de la kaptitoj, liberigi tiujn kondamnitajn al morti. . " La filoj de viaj servantoj restos, kaj ilia idaro daŭros antaŭ vi, por ke la nomo de la Eternulo estu deklarita sur Cion; kaj lia laŭdo, en Jerusalem, kiam la popoloj kolektiĝas kaj la regnoj, por servi la Eternulon.

Mardon, 4 Aŭgusto 2020: Libro de Jeremia 30: 1-2.12-15.18-22.

La sekva mesaĝo venis al Jeremia de la Eternulo: Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Skribu ĉiujn vortojn, kiujn Mi diris al vi en libro. Ĉar tiele diras la Eternulo: Nekredebla estas via vundo, doloriga via bruado; Neniu pledas vian kaŭzon, neniun rimedon por via peno, nek resanigon por vi. Ĉiuj viaj amantoj forgesis vin, ili ne serĉas vin. Mi batis vin kiel malamiko batus, punis vin kruele; Kial plori pro via vundo? via doloro senhelpiĝas. Pro via granda kulpo, viaj multnombraj pekoj, tion mi faris al vi. Tiele diras la Eternulo: Vidu! Mi restarigos la tendojn de Jakob, Liajn loĝejojn Mi kompatos; Urbo estos rekonstruita sur monteto, kaj palaco restarigita kiel ĝi estis. El ili resonos kantoj de laŭdo, rido de feliĉaj viroj. Mi igos ilin ne malmultaj, sed multaj; ili ne estos etaj, ĉar Mi gloros ilin. Liaj filoj estos kiel maljunaj, lia kunveno antaŭ mi staros firme; Mi punos ĉiujn liajn premantojn. Lia estro estos unu el liaj, kaj liaj estroj venos el liaj parencoj. Kiam mi alvokas lin, li aliros al mi; kiel alie oni devas riski la mortigan riskon? diras la Eternulo. Vi estos Mia popolo, kaj Mi estos via Dio.

Lundon, 3an de aŭgusto 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 14: 22-36.

Post kiam li nutris la homojn, Jesuo igis la disĉiplojn eniri la boaton kaj antaŭi lin al la alia bordo de la maro, dum li adiaŭis la homamasojn. Tion farinte, li mem iris sur la monton por preĝi. Kiam vesperiĝis, li estis tie sola. Dume la ŝipo, jam kelkajn mejlojn for de la maro, estis ĵetita de la ondoj, ĉar la vento kontraŭis ĝin. Dum la kvara gardado de la nokto, li venis al ili, marŝante sur la maro. Kiam la disĉiploj vidis lin marŝanta sur la maro ili teruriĝis. "Estas fantomo," ili diris, kaj ili ekkriis en timo. Tuj (Jesuo) parolis al ili: "Kuraĝu, mi estas; ne timu." Petro diris al li responde: "Sinjoro, se vi estas, ordonu al mi veni al vi sur la akvo." Li diris, "Venu." Petro malsupreniris de la boato kaj komencis marŝi sur la akvo direkte al Jesuo. Sed kiam li vidis kiom (forta) estis la vento, li ektimis; kaj, komencante sinki, li kriis, "Sinjoro, savu min!" Tuj Jesuo etendis sian manon kaj kaptis lin, kaj diris al li: Ho vi malmulte kredante, kial vi dubis? Post kiam ili eniris la boaton, la vento falis. Tiuj, kiuj estis en la ŝipo, faris lin omaĝe, dirante: "Vere, vi estas la Filo de Dio." Post la transirejo, ili alvenis al la tero ĉe Gennesaret. Kiam la viroj de tiu loko rekonis lin, ili sendis vorton al la tuta ĉirkaŭa lando. Homoj venigis al li ĉiujn, kiuj estis malsanaj, kaj petegis lin, ke ili tuŝu nur la kvaston sur lia mantelo, kaj tiel multaj, kiel tuŝitaj, resaniĝis.