Thursdayaŭdo, 5 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 16: 13-23.

Jesuo iris en la regionon de Cezarea Filipi kaj demandis siajn disĉiplojn: "Kiuj homoj diras, ke estas la Filo de homo?" Ili respondis: "Iuj diras Johano Baptisto, aliaj Elija, aliaj Jeremia aŭ unu el la profetoj." Li diris al ili: "Sed kiu vi diras, ke mi estas?" Simon Petro responde diris: "Vi estas Mesio, la Filo de la vivanta Dio." Jesuo diris al li responde: "Feliĉa vi estas, Simon, filo de Jona. Ĉar karno kaj sango ne malkaŝis tion al vi, sed mia ĉiela Patro. Kaj tiel mi diras al vi: Vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi volas konstruu mian preĝejon, kaj la pordegoj de la submondo ne venkos kontraŭ ĝi. Mi donos al vi la ŝlosilojn de la regno de la ĉielo. Ĉio, kion vi ligos sur la tero, estos ligita en la ĉielo; kaj ĉio, kion vi malligos sur la tero, estos malligita en la ĉielo. . " Tiam li strikte ordonis al siaj disĉiploj diri al neniu, ke li estas la Mesio. De post tiu tempo, Jesuo komencis montri al siaj disĉiploj, ke li devas iri al Jerusalemo kaj multe suferi de la pliaĝuloj, la ĉefpastroj kaj la skribistoj, kaj esti mortigita kaj en la tria tago releviĝi. Tiam Petro prenis lin flanken kaj komencis riproĉi lin, "Dio gardu, Sinjoro! Nenio tia okazos al vi." Li turnis sin kaj diris al Petro: "Iru malantaŭ min, Satano! Vi estas obstaklo por mi. Vi pensas ne kiel Dio, sed kiel homoj."

Thursdayaŭdo, 5 aŭgusto 2021: Psalmoj 95 (94): 1-2.6-7.8-9.

Venu, ni kantu gaje al la Eternulo; ni aklamu la Rokon de nia savo. Ni venu en lian ĉeeston kun danko; ni ĝoje kantu al li psalmojn. Venu, ni adorklinigxu; ni genuu antaŭ la Eternulo, kiu kreis nin. Ĉar Li estas nia Dio, kaj ni estas la homoj, kiujn li paŝtas, la ŝafojn, kiujn li gvidas. Ho, se hodiaŭ vi aŭdos lian voĉon: „Ne malmoligu viajn korojn kiel ĉe Meriba, kiel en la tago de Masa en la dezerto, kie viaj patroj tentis min; ili testis min kvankam ili vidis miajn verkojn. "

Thursdayaŭdo, 5 aŭgusto 2021: Nombroj 20: 1-13.

Kaj la tuta komunumo de la Izraelidoj alvenis en la dezerton Cin en la unua monato, kaj la popolo ekloĝis en Kadeŝ. Ĝuste ĉi tie Mirjam mortis, kaj ĉi tie ŝi estis entombigita. Ĉar la komunumo ne havis akvon, ili konsilis kontraŭ Moseo kaj Aaron. La popolo disputis kun Moseo, dirante: Ĉu ni ankaŭ pereus kun niaj parencoj antaŭ la Eternulo? Kial vi venigis la komunumon de la Eternulo en ĉi tiun dezerton, kie ni kaj niaj brutoj mortas? Kial vi elkondukis nin el Egiptujo? nur por venigi nin al ĉi tiu mizera loko, kiu havas nek grenon, nek figojn, nek rebojn, nek granatojn? Ĉi tie eĉ ne estas akvo por trinki! " Sed Moseo kaj Aaron foriris de la komunumo al la pordo de la kunveno, kaj ili falis teren. Tiam aperis al ili la majesto de la Eternulo, kaj la Eternulo diris al Moseo: Prenu la bastonon kaj kunvenigu la komunumon, vi kaj via frato Aaron, kaj ordonu al ili la rokon, ke ĝi donu siajn akvojn. antaŭen akvon por trinki la komunumo kaj iliaj brutoj. " Kaj Moseo prenis la bastonon de ĝia loko antaŭ la Eternulon, kiel estis ordonite al li. Li kaj Aaron kunvenigis la komunumon antaŭ la roko, kaj li diris al ili: "Aŭskultu min, ribeluloj! Ĉu ni elportu akvon por vi el ĉi tiu roko?" Tiam, levinte la manon, Moseo frapis la rokon dufoje per sia bastono, kaj akvo elverŝiĝis abunde por trinki la komunumon kaj iliajn brutojn. Sed la Eternulo diris al Moseo kaj Aaron: Ĉar vi ne estis fidelaj al Mi, montrante Mian sanktecon antaŭ la Izraelidoj, ne konduku ĉi tiun komunumon en la landon, kiun Mi donos al ili. Tio estas la akvo de Meriba, kie la Izraelidoj batalis kontraŭ la Eternulo kaj kie Li montris Sian sanktecon inter ili.

Mardo, 3 aŭgusto 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 14: 22-36.

Post kiam li nutris la homojn, Jesuo igis la disĉiplojn eniri la boaton kaj antaŭi lin al la alia bordo de la maro, dum li forsendis la homamasojn. Farinte tion, li mem supreniris sur la monton por preĝi. Kiam vesperiĝis, li estis tie sola. Dume la boato, jam kelkajn mejlojn enmara, estis ĵetita ĉirkaŭe de la ondoj, ĉar la vento estis kontraŭ ĝi. Dum la kvara gardoparto de la nokto, li venis al ili, marŝante sur la maro. Kiam la disĉiploj vidis lin marŝi sur la maro, ili timis. "Ĝi estas fantomo," ili diris, kaj ili kriis timante. Tuj (Jesuo) parolis al ili: "Kuragxu, estas mi; ne timu." Petro responde diris al li: Sinjoro, se ĝi estas vi, ordonu al mi veni al vi sur la akvo. Li diris: "Venu." Petro eliris el la boato kaj komencis marŝi sur la akvon al Jesuo. Sed kiam li vidis, kiel (forta) estas la vento, li ektimis; kaj, komencante sinki, li kriis: "Sinjoro, savu min!" Tuj Jesuo etendis la manon kaj kaptis lin, kaj diris al li: "Ho vi de malmulta fido, kial vi dubis?" Post kiam ili eniris la boaton, la vento kvietiĝis. Tiuj, kiuj estis en la boato, omaĝis lin, dirante: "Vere, vi estas la Filo de Dio." Farinte la kruciĝon, ili surteriĝis ĉe Genesaret. Kiam la viroj de tiu loko rekonis lin, ili sendis sciigon al la tuta ĉirkaŭaĵo. Homoj alportis al li ĉiujn, kiuj estis malsanaj, kaj petegis lin, ke ili tuŝu nur la kvaston sur lia mantelo, kaj ĉiuj, kiuj tuŝis ĝin, resaniĝis.