Merkredon, 27 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Marko 4: 1-20.

Alifoje Jesuo komencis instrui apud la maro. Tre granda homamaso kolektiĝis ĉirkaŭ li tiel ke li eniris boaton sur la maron kaj sidiĝis. Kaj la tuta homamaso estis apud la maro surtere. Kaj li multe instruis ilin per paraboloj, kaj dum sia instruado li diris al ili: Aŭskultu ĉi tion! Semisto eliris por semi. Kaj dum li semis, iuj semoj falis sur la vojon, kaj la birdoj venis kaj formanĝis ĝin. Alia semo falis sur rokan teron, kie ĝi havis malmultan grundon. Ĝi tuj ekestis, ĉar la grundo ne estis profunda. Kaj kiam la suno leviĝis, ĝi bruliĝis kaj ĝi velkis pro manko de radikoj. Iuj semoj falis inter dornojn, kaj la dornoj kreskis kaj sufokis ĝin kaj ĝi ne produktis grenon. Kaj iuj semoj falis sur riĉan grundon kaj donis fruktojn. Ĝi leviĝis kaj kreskis kaj donis tridek, sesdek kaj centoble. "Li aldonis:" Kiu havas orelojn por aŭdi, tiu devas aŭdi. "Kaj kiam li estis sola, la ĉeestantoj kune kun la Dek du demandis lin pri la paraboloj. Li respondis. ilin, "La mistero de la regno de Dio estas donita al vi. Sed al eksteruloj ĉio venas en paraboloj, por ke 'ili rigardu kaj vidu, sed ne rimarku, kaj aŭdu kaj aŭskultu, sed ne komprenu, por ke ili ne konvertiĝu kaj estu pardonitaj.' "Jesuo diris al ili:" Faru ĉu vi ne komprenas ĉi tiun parabolon? Do kiel vi komprenos iujn el la paraboloj? La semanto semas la vorton. Ĉi tiuj estas tiuj sur la vojo, kie la vorto estas semita. Tuj kiam ili aŭdas, Satano tuj venas kaj forprenas la vorton semitan en ili. Kaj ĉi tiuj estas la semitaj sur roka tero, kiuj, aŭdinte la vorton, ĝin tuj ricevas kun ĝojo. Sed ili ne havas radikon; ili daŭras nur iom da tempo. Tiam kiam aflikto aŭ persekuto venas pro la vorto, ili rapide falas. Tiuj semitaj inter dornoj estas alia speco. Ili estas homoj, kiuj aŭdas la vorton, sed monda maltrankvilo, logado de riĉeco kaj avido pri aliaj aferoj entrudiĝas kaj sufokas la vorton, kaj ĝi ne donas frukton. Sed tiuj, kiuj estas semitaj sur riĉa tero, estas tiuj, kiuj aŭdas la vorton kaj akceptas ĝin kaj donas frukton tridek sesdek kaj centoble. "

Merkredon, la 27an de januaro 2021: Psalmoj 110 (109): 1.2.3.4.

La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi, ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj. La sceptron de via potenco la Eternulo etendos de Cion: Regu meze de viaj malamikoj. “Via estas princa potenco en la tago de via naskiĝo, en sankta majesto; antaŭ la tagstelo, kiel la roso, mi vin naskis. " La Eternulo ĵuris, kaj Li ne pentos: "Vi estas pastro por ĉiam, laŭ la ordono de Melkicedek."

Merkredo, 27 januaro 2021: Letero al la Hebreoj 10: 11-18.

Fratoj kaj fratinoj: Ĉiu pastro staras ĉiutage ĉe sia ministerio, oferante ofte tiujn samajn oferojn, kiuj neniam povas forigi pekojn. Sed ĉi tiu oferis unu oferon por pekoj, kaj sidiĝis por ĉiam dekstre de Dio; nun li atendas, ĝis liaj malamikoj fariĝos lia piedbenketo. Ĉar per unu ofero li perfektigis por ĉiam tiujn, kiuj estas konsekritaj. La Sankta Spirito ankaŭ atestas pri ni, ĉar post dirado: "Jen la interligo, kiun Mi starigos kun ili post tiuj tagoj, diras la Sinjoro:" Mi metos Miajn leĝojn en iliajn korojn, kaj Mi skribos ilin sur iliajn mensojn, " "li ankaŭ diras:" Iliajn pekojn kaj ilian malbonon mi ne plu memoros. " Kie estas pardono de ĉi tiuj, ne plu ekzistas ofero por peko.

Mardo, 26 januaro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 10: 1-9.

La Sinjoro Jesuo nomumis sepdek du aliajn, kiujn li sendis antaŭ si duope al ĉiu urbo kaj loko, kiun li intencis viziti. Li diris al ili: "La rikolto estas abunda, sed malmultaj laboristoj; do petu la mastron de la rikolto, ke li sendu laboristojn por sia rikolto. Iru vian vojon; jen mi sendas vin kiel ŝafidojn inter lupojn. Ne monu. sakon, neniun sakon, neniujn sandalojn, kaj salutu neniun survoje. En kiun ajn domon vi eniros, unue diru: "Paco al ĉi tiu domo." Se pacema homo loĝas tie, via paco restos sur li; sed se ne, ĝi revenos al vi. Restu en la sama domo kaj manĝu kaj trinku tion, kion oni proponas al vi, ĉar la laboristo meritas sian pagon. Ne moviĝu de iu domo al alia. Kian ajn urbon vi eniros kaj ili bonvenigos vin, manĝu tion, kio estas antaŭ vi, resanigu la malsanulojn en ĝi, kaj diru al ili: La regno de Dio estas proksima por vi. "