Dimanĉon, 5 aprilon 2020: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Mateo 26: 14-75.27: 1-66.

Unu el la Dek du, nomata Judas Iskariota, iris al la ĉefpastroj kaj diris: "Kion vi volas doni al mi, se mi transdonos lin al vi?" Ili pagis al li tridek arĝentajn monerojn, kaj de tiam li serĉis okazon transdoni lin. En la unua tago de la Festo de Senĉesa Pano, la disĉiploj alproksimiĝis al Jesuo kaj diris: "Kie vi volas, ke ni preparu vin por manĝi la Paskon?" Li diris, "Iru en la urbon al iu viro kaj diru al li, 'La instruisto diras," Mia antaŭfiksita tempo alproksimiĝas; en via domo mi festos la Paskon kun miaj disĉiploj. "" "La disĉiploj tiam faris, kiel ordonis Jesuo, kaj pretigis la Paskon. Kiam vesperiĝis, li enlitiĝis ĉe la tablo kun la Dek du. Kaj dum ili manĝis, li diris, "Amen, mi diras al vi, unu el vi perfidos min." Profunde konsternite pri tio, ili komencis diri al li unu post la alia, "Ĉu ne vere mi, Sinjoro?" Li diris responde: "Tiu, kiu trempis sian manon en la teleron kun mi, estas tiu, kiu perfidos min. La Filo de homo ja iras, kiel estas skribite pri li, sed ve al tiu homo, per kiu la Filo de homo." estas perfidita. Estus pli bone por tiu viro, se li neniam naskiĝis. " Tiam Judas, lia perfidulo, respondis: "Ĉu mi ne estas, Rabeno?" Li respondis, "Vi tiel diris." Dum ili manĝis, Jesuo prenis panon, diris la benon, rompis ĝin kaj donante al siaj disĉiploj diris: "Prenu kaj manĝu; ĉi tiu estas mia korpo." Poste li prenis kalikon, dankis, kaj donis al ili, dirante: "Trinku el ĝi, vi ĉiuj, ĉar ĉi tiu estas mia sango de la interligo, kiu estos verŝita al multaj pro la pardono de pekoj." diru al vi, de nun mi ne trinkos ĉi tiun frukton de la vinbero ĝis la tago, kiam mi trinkos ĝin kun vi en la regno de mia Patro. " Poste, post kantado de himno, ili eliris al la Monto de Olivoj. Jesuo do diris al ili: Ĉi-nokte vi ĉiuj fidos vian fidon, ĉar estas skribite: "Mi frapos la paŝtiston, kaj la ŝafoj de la grego diskuros"; sed post kiam mi estos levita. Mi iros antaŭ vi al Galileo. Petro diris al li en respondo: "Kvankam ĉiuj kredos al vi skuitaj, mia neniam estos." Jesuo diris al li: "Amen, mi diras al vi, ĉi-vespere antaŭ ol la koko kriados, vi min malkonfesos trifoje." Petro diris al li: "Kvankam mi devos morti kun vi, mi ne malkonfesos vin." Kaj ĉiuj disĉiploj parolis same. Jesuo venis kun ili al loko nomata Getsemane, kaj li diris al siaj disĉiploj: "Sidiĝu ĉi tie, dum mi preteriros tien kaj preĝu." Kaj li prenis kune kun Petro kaj la du filoj de Zebedeo, kaj komencis senti malĝojon kaj aflikton. Kaj li diris al ili: "Mia animo malĝojas ĝis la morto. Restu ĉi tie kaj gardu min." Li antaŭeniris iomete kaj prostituiĝis preĝante, dirante: "Mia Patro, se eblas, lasu ĉi tiun tason pasi de mi; tamen ne kiel mi volas, sed kiel vi volos." Reveninte al siaj disĉiploj, li trovis ilin dormantaj. Li diris al Petro, "Do vi ne povus gardi kun mi dum unu horo? Rigardu kaj preĝu, ke vi ne suferu la teston. La spirito pretas, sed la karno estas malforta." Adiaŭante duan fojon, li preĝis denove, "Mia Patro, se ne eblas, ke ĉi tiu taso pasos sen mia trinkado, via volo efektiviĝos!" Poste li revenis ankoraŭfoje kaj trovis ilin dormantaj, ĉar ili ne povis teni la okulojn malfermitaj. Li lasis ilin kaj retiriĝis kaj preĝis trian fojon, dirante denove la samon. Kaj li revenis al siaj disĉiploj kaj diris al ili: "Ĉu vi ankoraŭ dormas kaj ripozas? Jen la horo estas proksima, kiam la Filo de homo estos transdonita al pekuloj. Leviĝu, ni iru." mia perfidulo venis. " Dum li ankoraŭ parolis, Judas, unu el la Dek du, alvenis, akompanata de granda homamaso, kun glavoj kaj kluboj, kiuj venis de la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj de la popolo. Lia perfidulo aranĝis signon kun ili, dirante: La viro, kiun mi kisos, arestu lin. Tuj li aliris al Jesuo kaj diris: "Hej, Rabeno!" kaj li kisis lin. Jesuo respondis al li: "Amiko, faru kion vi venis." Tiam paŝante ili metis manojn sur Jesuon kaj arestis lin. Kaj jen unu el tiuj, kiuj akompanis Jesuon, metis sian manon al sia glavo, tiris ĝin kaj frapis sklavon de la ĉefpastro, fortranĉante sian orelon. Jesuo diris al li: "Remetu vian glavon en sian glavon, ĉar ĉiuj, kiuj prenos la glavon, pereos de la glavo. Ĉu vi pensas, ke mi ne povas alvoki mian Patron kaj li ne donos al mi en ĉi tiu momento pli ol dek du legioj de anĝeloj? Sed tiam kiel plenumus la Skriboj, kiuj diras, ke ĝi devas tiel okazi? " Je tiu horo Jesuo diris al la homamasoj: "Ĉu vi eliris kiel kontraŭ rabisto, kun glavoj kaj bastonoj por kapti min? Tagon post tago mi sidis instruante en la templa areo, tamen vi ne arestis min. Sed ĉio ĉi venis. por ke la skriboj de la profetoj plenumiĝu. " Tiam ĉiuj disĉiploj forlasis lin kaj forkuris. Tiuj, kiuj arestis Jesuon, forkondukis lin al la ĉefpastro Kaifa, kie kunvenis la skribistoj kaj la pliaĝuloj. Petro sekvis lin malproksime ĝis la korto de la ĉefpastro kaj irante enen li sidiĝis kun la servistoj por vidi la rezulton. La ĉefpastroj kaj la tuta Sanedrino klopodis akiri falsan ateston kontraŭ Jesuo por mortigi lin, sed ili trovis neniun, kvankam multaj falsaj atestantoj venis antaŭen. Fine du homoj venis, kiuj diris, "Ĉi tiu viro diris," Mi povas detrui la templon de Dio kaj post tri tagoj rekonstrui ĝin. "La ĉefpastro leviĝis kaj alparolis lin," Ĉu vi ne havas respondon? Kion atestas ĉi tiuj viroj kontraŭ vi? ? " Sed Jesuo silentis. Kaj la ĉefpastro diris al li: "Mi ordonas, ke vi diru al ni antaŭ ĵuro antaŭ la vivanta Dio, ĉu vi estas la Mesio, la Filo de Dio." Jesuo diris al li en respondo: "Vi diris tiel. Sed mi diras al vi: De nun vi vidos 'la Filo de homo sidas dekstre de la Potenco' kaj 'venanta sur la nubojn de la ĉielo." "Tiam la ĉefpastro disŝiris siajn robojn kaj diris: "Li blasfemis! Kian pluan mankon ni havas atestantojn? Vi nun aŭdis la blasfemon; kio estas via opinio?" Ili respondis: "Li meritas morti!" Tiam ili kraĉis lian vizaĝon kaj batis lin, dum iuj lin buĉis, dirante: "Profetu por ni, Mesio. Kiu estas tiu, kiu batis vin?" Nun Petro sidis ekstere en la korto. Unu el la servistinoj venis al li kaj diris: "Vi ankaŭ estis kun Jesuo, la Galileano." Sed li malkonfesis ĝin antaŭ ĉiuj, dirante: "Mi ne scias, pri kio vi parolas!" Dum li eliris al la pordego, alia knabino vidis lin, kaj diris al tiuj, kiuj estis tie, "Ĉi tiu viro estis kun Jesuo, la Nazoreano." Denove li ĵetis ĝin per ĵuro, "Mi ne konas la viron!" Iom poste la preterpasantoj venis kaj diris al Petro: "Certe vi ankaŭ estas unu el ili; eĉ via parolo fordonas vin." Ĉe tio li komencis malbeni kaj ĵuri, "Mi ne konas la viron." Kaj tuj koko ekkriis. Tiam Petro rememoris la vorton, kiun Jesuo diris: "Antaŭ ol la koko kriados, vi trifoje malkonfesos min." Li eliris kaj komencis plori amare. Kiam estis mateno, ĉiuj ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj de la popolo konsiliĝis kontraŭ Jesuo, por mortigi lin. Ili ligis lin, forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato, la estro. Tiam Judas, lia perfidulo, vidante, ke Jesuo estis kondamnita, profunde bedaŭris tion, kion li faris. Li redonis la tridek arĝentajn monerojn al la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj, dirante: "Mi pekis per perfido de senkulpa sango." Ili diris, "Kio estas tio al ni? Rigardu ĝin vi mem." Enŝovinte la monon en la templon, li foriris kaj foriris kaj pendigis sin. La ĉefpastroj kolektis la monon, sed diris: "Ne estas permesate deponi ĉi tion en la templa trezorejo, ĉar ĝi estas la prezo de sango." Post konsulto, ili uzis ĝin por aĉeti la kampon de la potfaristo kiel tombejon por eksterlandanoj. Tial tiu kampo eĉ hodiaŭ nomiĝas Kampo de Sango. Tiam plenumiĝis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, "Kaj ili prenis la tridek arĝentajn monerojn, la valoron de viro kun prezo sur la kapo, prezon fiksitan de iuj el la Izraelidoj, kaj ili pagis ĝin por la pota kampo, kiel la Eternulo ordonis al mi. " Kaj Jesuo staris antaŭ la estro, kaj li demandis lin, "Ĉu vi estas la reĝo de la Judoj?" Jesuo diris, "Vi diras tiel." Kaj kiam li estis akuzita de la ĉefpastroj kaj pliaĝuloj, li ne respondis. Tiam Pilato diris al li: Ĉu vi ne aŭdas, kiom da aferoj ili atestas kontraŭ vi? Sed unu vorton li ne respondis al li, tiel ke la reganto tre miris. Nun okaze de la festeno la reganto kutimis liberigi al la homamaso unu malliberulon, kiun ili deziris. Kaj tiutempe ili havis faman malliberulon nomatan (Jesuo) Barabaso. Kaj kiam ili kolektiĝis, Pilato diris al ili: Kiun vi volas, ke mi liberigu al vi (Jesuo) Barabason, aŭ Jesuon nomatan Mesio? Li sciis, ke estas envio, ke ili transdonis lin. Dum li estis ankoraŭ sidanta sur la benko, lia edzino sendis al li mesaĝon, "Nenion faru kun tiu justulo. Mi suferis multe en sonĝo hodiaŭ pro li." La ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj persvadis la homamason peti Barabason sed detrui Jesuon. La reganto diris al ili responde, "Kiun el la du vi volas, ke mi liberigu al vi?" Ili respondis: Barabaso! Pilato diris al ili: "Kion mi faru kun Jesuo nomata Mesio?" Ili ĉiuj diris: "Li estu krucumita!" Sed li diris, "Kial? Kian malbonon li faris?" Ili nur kriis pli laŭte, "Li estu krucumita!" Kiam Pilato vidis, ke li tute ne sukcesas, sed ke tumultado eksplodis anstataŭe, li prenis akvon kaj lavis siajn manojn antaŭ la vido de la homamaso, dirante: "Mi estas senkulpa de ĉi tiu viro." " Kaj la tuta popolo respondis: "Lia sango estu sur ni kaj sur niaj infanoj." Poste li liberigis al ili Barabason, sed post kiam li skurĝis Jesuon, li transdonis lin por esti krucumita. Tiam la soldatoj de la reganto prenis Jesuon ene de la preorio kaj kolektis la tutan kohorton ĉirkaŭ li. Ili demetis siajn vestojn kaj ĵetis ĉirkaŭ li skarlatan militan mantelon. Teksante kronon el dornoj, ili metis ĝin sur lian kapon, kaj kanon en sian dekstran manon. Kaj genuante antaŭ li, ili mokis lin, dirante: Hej, reĝo de la Judoj! Ili kraĉis sur lin, prenis la stangon kaj ĉiam batis lin sur la kapon. Kaj kiam ili mokis lin, ili senvestigis lin de la mantelo, vestis lin per siaj propraj vestoj, kaj kondukis lin, ke li krucumus lin. Dum ili eliris, ili renkontis ciberinon nomatan Simon; ĉi tiun viron ili kunpremis por porti sian krucon. Kaj kiam ili alvenis al loko nomata Golgota (kio signifas Loko de la Kranio), ili donis al Jesuo vinon por trinki miksita kun galo. Sed gustuminte ĝin, li rifuzis trinki. Post kiam ili krucumis lin, ili dividis liajn vestojn per lotado; tiam ili sidiĝis kaj gardis lin tie. Kaj ili metis super li la skribitan akuzon: Ĉi tiu estas Jesuo, la Reĝo de la Judoj. Du revoluciuloj estis krucumitaj kun li, unu dekstre kaj la alia maldekstre. Kiuj preterpasis lin, li skuis la kapon kaj diris: Vi, kiu detruus la templon kaj rekonstruus ĝin en tri tagoj, savu vin, se vi estas Filo de Dio, kaj malsupreniros de la kruco! Tiel same la ĉefpastroj kun la skribistoj kaj pliaĝuloj mokis lin kaj diris: Li savis aliajn; li ne povas savi sin. Do li estas la reĝo de Izrael! Li malsupreniru de la kruco nun, kaj ni kredos al li. Li fidis je Dio; li liberigu lin nun, se li volas lin. Ĉar li diris, "Mi estas la Filo de Dio." "Ankaŭ la revoluciuloj krucumitaj kun li daŭre misuzis lin samtempe. De tagmezo antaŭen, mallumo venis sur la tutan landon ĝis la tria posttagmeze. Kaj ĉirkaŭ la tria. "Horloĝo Jesuo kriis laŭte," Eli, Eli, lema sabachthani? "kio signifas," Mia Dio, mia Dio, kial vi forlasis min? "Iuj el la ĉeestantoj, kiuj aŭdis ĝin, diris:" Ĉi tiu vokas por Elija. "Tuj unu el ili kuris por akiri spongon; li trempis ĝin en vino kaj surmetis ĝin per stafeto. donis al li trinki. Sed la ceteraj diris:" Atendu, ni vidu, ĉu Elija venas por savi lin. "Sed Jesuo kriis denove laŭte, kaj fordonis sian spiriton. Kaj jen la vualo de la sanktejo disŝiris du de supre ĝis malsupre. La tero ektondris, rokoj disiĝis, tomboj malfermiĝis, kaj la korpoj de multaj sanktuloj, kiuj endormiĝis, kaj elirantaj el iliaj tomboj post lia releviĝo, ili eniris la sanktan urbon kaj aperis al multaj. viroj kun li, kiuj estis gardantaj Jesuon, timis multe, kiam ili vidis la tertremon kaj ĉion okazantan, kaj ili diris: "Vere, ĉi tiu estis la Filo de Dio!" Estis multaj virinoj tie rigardantaj de malproksime, kiuj sekvis Jesuon el Galileo, servante al li. Inter ili estis Maria Magdalena kaj Maria, la patrino de Jakobo kaj Jozef, kaj la patrino de la filoj de Zebedeo. Kiam vesperiĝis, venis riĉulo el Arimatea, nomata Jozefo, kiu estis li mem disĉiplo de Jesuo. Li iris al Pilato kaj petis la korpon de Jesuo; tiam Pilato ordonis transdoni ĝin. Preninte la korpon, Jozefo ĉirkaŭvolvis ĝin (en) puran tolon kaj metis ĝin en sian novan tombon, kiun li hakis en la roko. Poste li rulis grandegan ŝtonon trans la enirejon de la tombo kaj foriris. Sed Maria Magdalena kaj la alia Maria restis tie sidantaj, antaŭ la tombo. La sekvan tagon, la sekvantan tagon de preparado, la ĉefpastroj kaj la Fariseoj kolektiĝis antaŭ Pilato kaj diris: "Sinjoro, ni memoras, ke ĉi tiu impostisto vivanta diris, 'Post tri tagoj mi releviĝos.' Donu do ordonon, ke la tombo estu konservita ĝis la tria tago, por ke liaj disĉiploj ne venu kaj ŝtelu lin kaj diru al la popolo: "Li leviĝis el la mortintoj." Ĉi tiu lasta impostado estus pli malbona ol la unua. " Pilato diris al ili: "La gardisto estas via; iru sekure kiel eble plej bone." Do ili iris kaj certigis la tombon fiksante sigelon al la ŝtono kaj starigante la gardilon.

Rimarkoj kaj preĝoj