Lundon, 3 aŭgusto 2020: Libro de Jeremia 28: 1-17.

En la komenco de la regado de Cidkija, reĝo de Judujo, en la kvina monato de la kvara jaro, la profeto aniaananja, filo de Aŝur, el Gibeono, diris al mi en la domo de la Eternulo en la ĉeesto de la pastroj kaj ĉiuj la popolo: "Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael: 'Mi rompos la jugon de la reĝo de Babel. Inter du jaroj mi restarigos ĉi tiun lokon ĉiujn vazojn de la templo de la Eternulo, kiujn Nebukadnecar, reĝo. de Babel, forprenis ĉi tiun lokon en Babelon, kaj mi revenigos ĉi tiun lokon Jeeconja, filo de Jehojakim, reĝo de Judujo, kaj ĉiujn ekzilitojn de Judujo, kiuj iris al Babel, 'diras la Eternulo.' ĉar mi rompos. la jugo de la reĝo de Babel. "" La profeto Jeremia respondis al la profeto Hananja antaŭ la pastroj kaj la tuta popolo kunvenita en la domo de la Eternulo, kaj diris: Amen! tiel la Eternulo faru! Li plenumu la aferojn, kiujn vi profetis, kunportante la vazojn de la domo de la Eternulo kaj ĉiujn ekzilitojn revenintajn el Babel al ĉi tiu loko! Sed nun aŭskultu, kion mi celas konstati en via aŭdienco kaj la aŭdado de ĉiuj homoj. De antikve, la profetoj, kiuj estis antaŭ vi, profetis militon, ve kaj pesto kontraŭ multaj landoj kaj potencaj regnoj. Sed la profeto, kiu profetas pacon, estas rekonita kiel vere sendita de la Eternulo nur kiam lia profeta antaŭdiro plenumiĝas. Sekve la profeto aniaananja prenis la jugon de la kolo de la profeto Jeremia, rompis ĝin, kaj diris antaŭ la tuta popolo: "Tiel diras la Eternulo: 'Malgraŭ tio, post du jaroj mi rompos la jugon de Nebukadnecar, reĝo de Babel, de sur la kolo de ĉiuj nacioj. "" Post tio la profeto Jeremia foriris. Iom post kiam la profeto aniaananja rompis la jugon de la kolo de la profeto Jeremia, aperis al Jeremia la vorto de la Eternulo: Iru diru al Hananania ĉi tion: Tiele diras la Eternulo: Rompante lignan jugon, vi forĝis feran jugon! Ĉar tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael: Meton de fero Mi metos sur la kolojn de ĉiuj ĉi tiuj popoloj servantaj al Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj ili servos lin; eĉ la bestojn de la kampo mi donas al li. Al la profeto aniaananja, la profeto Jeremia diris: Aŭskultu ĉi tion, Hananja! La Eternulo ne sendis vin, kaj vi konfirmis falsan fidon al ĉi tiu popolo. Pro tio, diras la Eternulo, Mi forsendos vin de la tero; ĉi-jare vi mortos, ĉar vi predikis ribelon kontraŭ la Eternulo. En tiu sama jaro, en la sepa monato, la profeto Hananja mortis.

Rimarkoj kaj preĝoj