Lundo, 7 marto 2022 : Psalmo 19(18):8.9.10.15.

La instruo de la Eternulo estas perfekta, trankviligas la animon; La dekreto de la Eternulo estas fidinda, Donanta saĝon al la naivuloj. La ordonoj de la Eternulo estas justaj, gajigas la koron; La ordono de la Eternulo estas klara, lumiganta la okulon. La timo antaŭ la Eternulo estas pura, eterna; La decidoj de la Eternulo estas veraj, ĉiuj ili estas justaj. La vortoj de mia buŝo kaj la penso de mia koro akiru favoron antaŭ Vi, ho Eternulo, mia Roko kaj mia Liberiganto.

Lundo, 7 marto 2022 : Libro de Levidoj 19:1-2.11-18.

La Eternulo diris al Moseo:Parolu al la tuta komunumo de la Izraelidoj, kaj diru al ili:Estu sanktaj, ĉar sankta estas Mi, la Eternulo, via Dio. Ne ŝtelu. Ne mensogu kaj ne parolu malvere unu al alia. Ne jxuru malvere per mia nomo, malsanktigante tiel la nomon de via Dio. Mi estas la Eternulo. "Ne trompu kaj ne rabu vian proksimulon; ne retenu dum la nokto la salajron de via taglaboristo; ne malbenu surdulon kaj ne metu falilon antaux blindulon, sed timu vian Dion. Mi estas la; la Eternulo. Ne agu malhoneste, farante jugxon. Ne montru partecon al la malfortuloj nek korinklinon al potenculoj, sed juĝu viajn kunhomojn juste. Ne iru disvastigi kalumniojn inter viaj parencoj; kaj vi ne restu senlabore, kiam la vivo de via proksimulo estas en ludo. Mi estas la Eternulo. "Ne portu malamon al via frato en via koro. Kvankam vi devos riproĉi vian proksimulon, ne faru pekon pro li. Ne venĝu kaj ne zorgu kontraŭ viaj samlandanoj. Amu vian proksimulon kiel vin mem. . Mi estas la Eternulo.

Dimanĉo, 6 marto 2022 : Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 4,1-13.

Plenigita de la Sankta Spirito, Jesuo revenis de Jordan kaj estis kondukita de la Spirito en la dezerton dum kvardek tagoj, por esti tentata de la diablo. Li manĝis nenion dum tiuj tagoj, kaj kiam ili finiĝis, li malsatis. La diablo diris al li: "Se vi estas la Filo de Dio, ordonu, ke ĉi tiu ŝtono fariĝu pano." Jesuo respondis al li:Estas skribite:Ne per pano vivas oni. Tiam li prenis lin kaj montris al li ĉiujn regnojn de la mondo en unu momento. La diablo diris al li: "Mi donos al vi ĉi tiun tutan potencon kaj ilian gloron; ĉar ĝi estas transdonita al mi, kaj mi povas doni ĝin al kiu ajn mi volas. Ĉio ĉi estos via, se vi adorkliniĝos al mi." Jesuo respondis al li: "Estas skribite: Vi adorkliniĝu al la Eternulo, via Dio, kaj al Li sola vi servu." Tiam li kondukis lin al Jerusalem, starigis lin sur la parapeto de la templo kaj diris. al li: "Se vi estas la Filo de Dio, ĵetu vin malsupren de ĉi tie, ĉar estas skribite: "Li ordonos pri vi al siaj anĝeloj, ke vi gardu vin", kaj: "Per siaj manoj ili vin subtenos, por ke vi ne subtenu vin; frapu vian piedon kontraŭ ŝtonon.'" Jesuo respondis al li: "Ĝi ankaŭ diras: 'Ne provu la Sinjoron, vian Dion.'" Kiam la diablo finis ĉiun tenton, li foriris de li. dum kelka tempo.

Dimanĉo, 6 marto 2022 : Letero al la Romanoj 10:8-13.

Fratoj kaj fratinoj: Kion diras la Skribo? "La vorto estas proksime de vi, en via buŝo kaj en via koro" (tio estas la vorto de fido, kiun ni predikas), ĉar, se vi konfesas per via buŝo, ke Jesuo estas Sinjoro kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el; la mortintoj, vi estos savita. Ĉar oni kredas per la koro kaj tiel estas pravigita, kaj oni konfesas per la buŝo kaj tiel estas savita. Ĉar la Skribo diras: "Neniu, kiu kredas al li, estos hontigita." Ĉar ne ekzistas distingo inter judo kaj greko; la sama Sinjoro estas Sinjoro de ĉiuj, riĉigante ĉiujn, kiuj vokas Lin. Ĉar "ĉiu, kiu vokos la nomon de la Sinjoro, estos savita".