Thursdayaŭdo, 21 oktobro 2021: Psalmoj 1: 1-2.3.4.6.

Benita la homo, kiu ne sekvas la konsilon de malvirtulo, Nek iras laŭ la vojo de pekuloj, nek sidas en la anaro de insultemulo, sed plaĉas al la leĝo de la Eternulo kaj meditas pri sia leĝo tage kaj nokte. Li similas al arbo plantita proksime de flua akvo, kiu donas siajn fruktojn ĝustatempe, kaj kies folioj neniam paliĝas. Kion ajn li faras, prosperas. Ne tiel, malvirtuloj, ne tiel; ili estas kiel grenventumaĵo, kiun la vento forpelas. Ĉar la Eternulo gardas la vojon de piulo, Sed la vojo de malpiuloj malaperas.

Thursdayaŭdo, 21 oktobro 2021: Letero al la Romanoj 6: 19-23.

Fratoj kaj fratinoj: Mi parolas en homaj terminoj pro la malforteco de via naturo. Ĉar same kiel vi prezentis la partojn de viaj korpoj kiel sklavojn al malpureco kaj al senleĝeco por senleĝeco, tiel nun prezentu ilin kiel sklavojn al justeco por sanktigo. Ĉar kiam vi estis sklavoj de peko, vi estis liberaj de justeco. Sed kian profiton vi tiam akiris de la aferoj, pri kiuj vi nun hontas? Ĉar la fino de tiuj aferoj estas morto. Sed nun, kiam vi liberiĝis de peko kaj fariĝis sklavoj de Dio, la profito, kiun vi havas, kondukas al sanktigo, kaj ĝia fino estas eterna vivo. Ĉar la salajro de peko estas morto, sed la donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

Merkredo, 20 oktobro 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 39-48.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Estu certa pri tio: se la domomastro scius la horon, kiam la ŝtelisto venos, li ne lasus sian domon disrompiĝi. Ankaŭ vi devas esti preta, ĉar je horo, kiun vi ne atendas, la Filo de homo venos. "Tiam Petro diris:" Sinjoro, ĉu ĉi tiu parabolo estas destinita por ni aŭ por ĉiuj? "Kaj la Sinjoro respondis:" Kiu do? , ĉu la fidela kaj prudenta administranto, kiun la mastro komisios de siaj servistoj, disdonu (la) manĝaĵon en la ĝusta tempo? Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia alveninta mastro trovas tiel faranta. Vere, mi diras al vi, ke li metos lin super ĉiujn siajn posedaĵojn. Sed se tiu servisto diros al si: Mia sinjoro malfruas, kaj komencas bati la servistojn kaj la servistinojn, manĝi kaj trinki kaj ebriiĝi, tiam la mastro de tiu servisto venos en neatendita tago kaj en nekonata horo. kaj punos lin severe kaj donos al li lokon kun la malfideluloj. Tiu servisto, kiu konis la volon de sia sinjoro, sed ne faris preparojn nek agis konforme al sia volo, estos severe batita; kaj la servisto, kiu estis senscia pri la volo de sia mastro, sed agis en maniero meritanta severan batadon, estos batata nur malpeze. Multe estos postulata de la homo multe konfidita, kaj ankoraŭ pli oni postulos de la homo, kiu estas konfidita kun pli. "

Merkredo, 20 oktobro 2021: Psalmoj 124 (123): 1-3.4-6.7-8.

Se la Eternulo ne estus kun ni, diru Izrael, ĉu la Eternulo ne estus kun ni? Kiam homoj leviĝis kontraŭ nin, tiam ili englutus nin vivajn, Kiam ekflamis ilia kolero kontraŭ ni. Tiam la akvoj superfortus nin; La torento estus superŝutinta nin; super ni tiam estus balainta la furiozajn akvojn. Benata estu la Eternulo, kiu ne lasis nin rabakiro por iliaj dentoj. Ni estis savitaj kiel birdo el la kaptilo de birdistoj; Rompita estis la kaptilo, kaj ni estis liberigitaj. Ni estis savitaj kiel birdo el la kaptilo de birdistoj; Rompita estis la kaptilo, kaj ni estis liberigitaj. Rompita estis la kaptilo, Kaj ni estis liberigitaj. Nia helpo estas en la nomo de la Eternulo, kiu kreis la ĉielon kaj la teron.