Vendredo, 23 julio 2021: Psalmoj 19 (18): 8.9.10.11.

La instruo de la Eternulo estas perfekta, refresxigante la animon; La ordono de la Eternulo estas fidinda, Li donas saĝon al la simpluloj. La ordonoj de la Eternulo estas justaj, gajigas la koron; La ordono de la Eternulo estas klara, lumigante la okulojn. La timo antaŭ la Eternulo estas pura, ĝi restas eterne; La ordonoj de la Eternulo estas veraj, ĉiuj estas justaj. Ili estas pli valoraj ol oro, ol amaso da plej pura oro; Pli dolĉa ol siropo Aŭ mielo el la kombilo.

Vendredo, 23 julio 2021: Eliro-Libro 20: 1-17.

En tiuj tagoj Dio plenumis ĉiujn ĉi tiujn ordonojn: "Mi, la Eternulo, estas via Dio, kiu elkondukis vin el la lando Egipta, tiun lokon de sklaveco. Vi ne havos aliajn diojn krom mi. Ne skulptu idolojn por en la formo de io ajn sur la ĉielo supre aŭ sur la tero sube aŭ en la akvo sub la tero; ne kliniĝu antaŭ ili kaj ne adorkliniĝu al ili, ĉar mi, la Eternulo, via Dio, estas Dio ĵaluza, punanta punon. por la malboneco de iliaj patroj sur la filoj de miaj malamantoj, ĝis la tria kaj kvara generacio, sed donante kompaton ĝis la mila generacio, al la filoj de tiuj, kiuj amas min kaj observas miajn ordonojn. "Ne prenu la vane estas la nomo de la Eternulo, via Dio. Ĉar la Eternulo ne lasos senpuna tiun, kiu malbonuzas lian nomon. "Memoru sanktigi la tagon sabatan. Dum ses tagoj vi povas labori kaj fari vian tutan laboron; sed la sepa tago estas la sabato de la Eternulo, via Dio. Neniu laboro povas esti farata nek de vi, nek de via filo aŭ filino, aŭ via sklavo aŭ via sklavino aŭ via besto aŭ de la fremdulo, kiu loĝas kun vi. En ses tagoj la Eternulo kreis la ĉielon kaj la teron, la maron kaj ĉion, kio estas en ili; sed en la sepa tago li ripozis. tial la Eternulo benis la tagon sabatan kaj sanktigis ĝin. Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke vi vivu longe en la lando, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi. "Ne mortigu." Ne adultu. "Ne ŝtelu." Ne parolu malveran ateston kontraŭ via proksimulo. "Ne deziru la domon de via najbaro. Ne deziru la edzinon de via najbaro, nek lian sklavon aŭ sklavinon, nek lian bovon aŭ azenon, nek ion ajn, kio apartenas al li."

Thursdayaŭdo, 22 julio 2021: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Johano 20: 1-2.11-18.

La unuan tagon de la semajno Maria Magdala venis al la tombo frumatene, dum ankoraŭ mallumis, kaj vidis la ŝtonon forigita de la tombo. Do ŝi kuris kaj iris al Simon Petro kaj al la alia disĉiplo, kiun Jesuo amis, kaj diris al ili: "Ili prenis la Sinjoron de la tombo, kaj ni ne scias, kien ili metis lin." Sed Maria restis ekster la tombo plorante. Kaj dum ŝi ploris, ŝi kliniĝis en la tombon kaj vidis du anĝelojn blanke sidantajn tie, unu ĉe la kapo kaj unu ĉe la piedoj, kie estis la korpo de Jesuo. Kaj ili diris al ŝi: "Virino, kial vi ploras?" Ŝi diris al ili: "Ili prenis mian Sinjoron, kaj mi ne scias, kien ili metis lin." Dirinte tion, ŝi turnis sin kaj vidis Jesuon tie, sed ne sciis, ke ĝi estas Jesuo. Jesuo diris al ŝi: "Virino, kial vi ploras? Kiun vi serĉas?" Ŝi pensis, ke ĝi estas la ĝardenisto, kaj diris al li: "Sinjoro, se vi forportis lin, diru al mi, kien vi metis lin, kaj mi prenos lin." Jesuo diris al ŝi: "Maria!" Ŝi turnis sin kaj diris al li hebree: "Rabeno", kio signifas Instruisto. Jesuo diris al ŝi: "Ĉesu teni min, ĉar mi ankoraŭ ne supreniris al la Patro. Sed iru al miaj fratoj, kaj diru al ili: Mi iras al mia Patro kaj via Patro, al mia Dio kaj via Dio." "Maria Magdala iris kaj anoncis al la disĉiploj:" Mi vidis la Sinjoron ", kaj kion li diris al ŝi.

Thursdayaŭdo, 22 julio 2021: Psalmoj 63 (62): 2.3-4.5-6.8-9.

Ho Dio, Vi estas mia Dio, kiun mi serĉas; por vi mia karno pinas kaj mia animo soifas kiel la tero, elsekigita, senviva kaj sen akvo. Tiel mi rigardis al vi en la sanktejo, por vidi vian potencon kaj vian gloron, tiel mi rigardis vin en la sanktejo, por vidi vian potencon kaj vian gloron, ĉar via boneco estas pli granda bono ol vivo; miaj lipoj gloros vin. Tiel mi benos vin dum mia vivo; levante miajn manojn, mi vokos vian nomon. Tiel mi benos vin dum mia vivo; Levante miajn manojn, mi vokos vian nomon. Kiel ĉe la riĉeco de festeno mia animo satiĝos, kaj per ĝojaj lipoj mia buŝo laŭdos vin. Vi ja estas mia helpo, kaj en la ombro de viaj flugiloj mi ĝojas. Mia animo alkroĉiĝas al vi; Via dekstra mano subtenas min.