Sabato, 17 aŭgusto 2019: Libro de Josuo 24: 14-29.

Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael ĉe Ŝemem kaj alparolis ilin, dirante: "Timu la Eternulon kaj servu lin tute kaj sincere. Elpelu la diojn, kiujn viaj patroj servis preter la rivero kaj en Egiptujo, kaj servu al la Eternulo. Se ĝi faros ne plaĉas al vi servi la Eternulon, decidu hodiaŭ, al kiu vi servos, la dioj, kiujn viaj patroj servis preter la Rivero aŭ la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas. Koncerne al mi kaj al mia familio, ni servos al la Eternulo. " Sed la popolo respondis: "Malproksime de ni forlasas la Eternulon por la servado al aliaj dioj. Ĉar ĝi estis la Eternulo, nia Dio, kiu elkondukis nin kaj niajn patrojn el la lando Egipta el la lando de Egiptujo" sklaveco, li faris tiujn grandajn miraklojn antaŭ niaj okuloj kaj protektis nin dum nia tuta vojaĝo kaj inter ĉiuj popoloj, per kiuj ni trapasis.La alproksimiĝo la Eternulo forpelis (ĉiujn popolojn, inkluzive) la Amoridojn, kiuj loĝis en la lando. Tial ni ankaŭ servos al la Eternulo, ĉar Li estas nia Dio. Josuo siavice diris al la popolo: "Vi eble ne povos servi la Eternulon, ĉar li estas sankta Dio; li estas ĵaluza Dio, kiu ne pardonos viajn kulpojn aŭ viajn pekojn. Se post la bonfaro li faris por vi forlasas la Eternulon kaj servas al fremdaj dioj, li faros al vi malbonon kaj detruos vin. Sed la popolo respondis al Josuo: Ni ankoraŭ servos al la Eternulo. Kaj Josuo diris al la popolo: Vi estas viaj propraj atestantoj, kiujn vi elektis servi al la Eternulo. Ili respondis: "Ni ja estas!" "Nun forigu la strangajn diojn, kiuj estas inter vi, kaj turnu vian koron al la Eternulo, Dio de Izrael." Kaj la popolo promesis al Josuo: "Ni servos al la Eternulo, nia Dio, kaj obeos Lian voĉon." Kaj Josuo faris interligon kun la popolo en tiu tago kaj faris por ili legxojn kaj regulojn en SXehxem, kiujn li registris en la libro de la instruo de Dio. Kaj li prenis grandan ŝtonon kaj starigis ĝin sub la kverko, kiu estis en la sanktejo de la Eternulo. Kaj Josuo diris al la tuta popolo: "Ĉi tiu ŝtono estu nia atesto, ĉar ĝi aŭdis ĉiujn vortojn, kiujn la Eternulo diris al ni. Ĝi estos atesto kontraŭ vi, se vi volas nei vian Dion." Tiam Josuo eksigis la homojn, ĉiu laŭ sia propra heredaĵo. Post ĉi tiuj eventoj, Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, mortis en la aĝo de cent dek jaroj.

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Sankta Evangelio de Jesuo Kristo laŭ Sankta Luko 12: 49-53.

Jesuo diris al siaj disĉiploj: “Mi venis por ekbruligi la teron, kaj mi deziras, ke ĝi jam ekbruliĝis!” Ekzistas bapto, per kiu mi devas esti baptata, kaj kiom granda estas mia angoro ĝis plenumiĝo! Ĉu vi pensas, ke mi venis por establi pacon sur la tero? Ne, mi diras al vi, sed prefere divido. De nun familio el kvin estos dividita, tri kontraŭ du kaj du kontraŭ tri; patro dividos kontraŭ sia filo kaj filo kontraŭ sia patro, patrino kontraŭ sia filino kaj filino kontraŭ sia patrino, bopatrino kontraŭ sia bofilino kaj bofilino kontraŭ sia patrino. -leĝe.”

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Letero al la Hebreoj 12: 1-4.

Fratoj kaj fratinoj: ĉar ni estas ĉirkaŭitaj de tiel granda nubo de atestantoj, ni liberigu nin de ĉiu ŝarĝo kaj peko, kiuj alkroĉas nin kaj persistu en la kurado de la kuro, kiu estas antaŭ ni, dum ni gardas niajn okulojn fiksitaj je Jesuo, la estro kaj perfektiganto de fido. Pro la ĝojo, kiu kuŝis antaŭ li, li eltenis la krucon, malestimante ĝian honton, kaj prenis sian sidlokon dekstre de la trono de Dio. Pripensu, kiel li eltenis tian kontraŭadon de pekuloj, por ke vi ne plorĝu kaj perdu koron. En via lukto kontraŭ peko vi ankoraŭ ne rezistis al la punkto de verŝado de sango.

Dimanĉe, 18 aŭgusto 2019: Psalmoj 40 (39): 2.3.4.18.

Mi atendis, atendis la Eternulon, kaj Li kliniĝis al mi kaj aŭdis mian krion. La Eternulo aŭdis mian krion. Li eltiris min el la kavo de detruo, el la koto de la marĉo; li starigis miajn piedojn sur krajono; li firmigis miajn paŝojn. Kaj li enmetis novan kanton en mian buŝon, himnon al nia Dio. Multaj rigardos kun timo kaj fidas la Eternulon. Kvankam mi estas mizera kaj malriĉa, tamen la Eternulo pensas pri mi. Vi estas mia helpo kaj mia liveranto; Ho mia Dio, ne retenu min!