Sabato, 10 julio 2021: Genezo: 49: 29-32.50: 15-26a.

Jakob ordonis al siaj filoj ĉi tiun ordonon: "Ĉar mi estas kondukota al mia parencaro, enterigu min kun miaj patroj en la kaverno, kiu kuŝas sur la kampo de Efron la hitito, la kaverno sur la kampo de Makpela, fronte al Mamre, la lando Kanaana, la kampo, kiun Abraham aĉetis de Efron la iteetido por tombejo. Tie estas enterigitaj Abraham kaj lia edzino Sara, kaj Isaak kaj lia edzino Rebeka, kaj ankaŭ tie mi enterigis Lea- la kampon kaj la kaverno en ĝi aĉetita de la hititoj. " Nun, kiam ilia patro mortis, la fratoj de Jozef ektimis kaj pensis: "Supozu, ke Jozefo vekas rankoron kontraŭ ni kaj nun planas repagi al ni tute pro la tuta malbono, kiun ni faris al li!" Do ili alproksimiĝis al Jozefo kaj diris: "Antaŭ ol via patro mortis, li donis al ni ĉi tiujn instrukciojn:" Diru al Jozefo, Jakobo petegas vin pardoni la kriman malbonagon de viaj fratoj, kiuj tiel kruele traktis vin. " Bonvolu do pardoni la krimon, kiun ni, la servistoj de la Dio de via patro, faris. " Kiam ili parolis al li ĉi tiujn vortojn, Jozef ekploris. Tiam liaj fratoj ĵetis sin antaŭ lin kaj diris: "Ni estu viaj sklavoj!" Sed Jozef respondis al ili: "Ne timu. Ĉu mi povas anstataŭi Dion? Kvankam vi intencis malutili al mi, Dio intencis ĝin definitive, por atingi sian nunan celon, la postvivadon de multaj homoj. Tial ne timu. Mi provizos vin kaj viajn infanojn. " Tiel parolante afable al ili, li trankviligis ilin. Jozef restis en Egiptujo, kune kun la familio de sia patro. Li vivis cent dek jarojn. Li vidis la infanojn de Efraim ĝis la tria generacio, kaj la filoj de Ma Machir, filo de Manase, ankaŭ naskiĝis sur la genuoj de Jozef. Jozef diris al siaj fratoj: "Mi mortos. Dio certe prizorgos vin kaj kondukos vin el ĉi tiu lando al la lando, kiun li ĵuris al Abraham, Isaak kaj Jakobo." Tiam, ĵurinte la Izraelidojn, li diris: "Kiam Dio tiel zorgos pri vi, vi alportu miajn ostojn kun vi de ĉi tiu loko." Jozef mortis en la aĝo de cent dek. Li estis enbalzamigita kaj kuŝigita en ĉerko en Egiptujo.

Rimarkoj kaj preĝoj