Sabato, 14 aŭgusto 2021: Libro de Josuo 24: 14-29.

Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael en Ŝeememon kaj alparolis ilin, dirante: "Timu la Eternulon kaj servu al Li tute kaj sincere. Forpelu la diojn, kiujn servis viaj patroj preter la Rivero kaj en Egiptujo, kaj servu al la Eternulo. Se jes, ne plaĉu al vi servi al la Eternulo, decidu hodiaŭ al kiu vi servos, al la dioj, kiujn viaj patroj servis transe de la Rivero aŭ al la dioj de la Amoridoj, en kies lando vi loĝas. Rilate al mi kaj al mia domo, ni servos al la Eternulo. " Sed la popolo respondis: For de ni forlasi la Eternulon por la servado de aliaj dioj! Ĉar la Eternulo, nia Dio, elkondukis nin kaj niajn patrojn el la lando Egipta, el lando Egipta. sklaveco. Li faris tiujn grandajn miraklojn antaŭ niaj okuloj kaj protektis nin dum nia tuta vojaĝo kaj inter ĉiuj popoloj, tra kiuj ni pasis. Ĉe nia proksimiĝo la Eternulo forpelis (ĉiujn popolojn, inkluzive) la Amoridojn, kiuj loĝis en la lando. Tial ni ankaŭ servos la Eternulon, ĉar Li estas nia Dio. Josuo siavice diris al la popolo: "Vi eble ne povos servi al la Eternulo, ĉar li estas sankta Dio; li estas Dio ĵaluza, kiu ne pardonos viajn krimojn aŭ viajn pekojn. Se, post la bono, kiun li faris por vi forlasas la Eternulon kaj servas al fremdaj dioj; Li faros al vi malbonon kaj pereigos vin. " Sed la popolo respondis al Josuo: Ni ankoraŭ servos la Eternulon. Kaj Josuo diris al la popolo: Vi estas viaj atestantoj, kiujn vi elektis servi al la Eternulo. Ili respondis, "Ni ja estas!" "Nun forpusxu do la fremdajn diojn, kiuj estas inter vi, kaj turnu vian koron al la Eternulo, Dio de Izrael." Tiam la popolo promesis al Josuo: Ni servos la Eternulon, nian Dion, kaj obei Lian voĉon. Kaj Josuo faris interligon kun la popolo en tiu tago kaj faris por ili leĝojn kaj regulojn en Ŝeemem, kiujn li registris en la libro de instruo de Dio. Kaj li prenis grandan ŝtonon kaj starigis ĝin tie sub la kverko, kiu estis en la sanktejo de la Eternulo. Kaj Josuo diris al la tuta popolo: "Ĉi tiu ŝtono estos nia atestanto, ĉar ĝi aŭdis ĉiujn vortojn, kiujn la Eternulo diris al ni. Ĝi estos atestanto kontraŭ vi, se vi volas malkonfesi vian Dion." Tiam Josuo forsendis la homojn, ĉiu al sia propra heredaĵo. Post ĉi tiuj eventoj, Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo, mortis en la aĝo de cent dek.

Rimarkoj kaj preĝoj