Thursdayaŭdo, 30 septembro 2021: Libro de Neehemio 8: 1-4a.5-6.7b-12.

Kaj la tuta popolo kolektiĝis kiel unu sur la libera areo antaŭ la Pordego de la Akvo, kaj alvokis Ezra, la skribisto, ke li aperigu la libron de instruo de Moseo, kiun la Eternulo ordonis al Izrael. En la unua tago de la sepa monato do la pastro Ezra alportis la leĝon antaŭ la kunvenon, kiu konsistis el viroj, virinoj kaj tiuj infanoj sufiĉe aĝaj por kompreni. Starante ĉe unu fino de la malferma loko, kiu estis antaŭ la Akva Pordego, li legis el la libro de la tagiĝo ĝis tagmezo, ĉe la ĉeesto de la viroj, virinoj kaj tiuj infanoj sufiĉe aĝaj por kompreni; kaj ĉiuj homoj aŭskultis atente la libron de la leĝo. Ezra, la skribisto, staris sur ligna platformo, farita por la okazo; ĉe lia dekstra flanko staris Matitja, Ŝema, Anaja, Urija, kilkija, kaj Maaseja, kaj maldekstre Pedaja, Miŝael, Malkija, Haŝum, Haŝbaddana, Zeecarja, Meŝulam. Ezra malfermis la skribrulaĵon, por ke ĉiuj homoj vidu ĝin (ĉar li staris pli alte ol iu el la homoj); kaj, dum li malfermis ĝin, ĉiuj homoj ekstaris. Ezra benis la Eternulon, la grandan Dion, kaj la tuta popolo, kun levitaj manoj, respondis: Amen, amen! Kaj ili adorkliniĝis kaj adorkliniĝis antaŭ la Eternulo, vizaĝaltere. (La Levidoj Jesua, Bani, Ŝerebja, Jamin, Akub, Ŝabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan kaj Pelaja klarigis la leĝon al la homoj, kiuj restis sur siaj lokoj.) Ezra klare legis el la libro de la leĝo de Dio, interpretante ĝin tiel ke ĉiuj povis kompreni tion, kio estis legita. Tiam (Nehemiah, tio estas Lia Ekscelenco, kaj) Ezra, la pastro-skribisto (kaj la Levidoj, kiuj instruis la popolon) diris al la tuta popolo: "Hodiaŭ estas sanktaĵo al la Eternulo, via Dio. Ne malĝoju, kaj faru ne ploru "-ĉar ĉiuj homoj ploris dum ili aŭdis la vortojn de la leĝo. Li diris plue: "Iru, manĝu riĉajn manĝaĵojn kaj trinku dolĉajn trinkaĵojn, kaj donu partojn al tiuj, kiuj nenion preparis; ĉar hodiaŭ estas sankta por nia Eternulo. Ne malĝoju hodiaŭ, ĉar ĝoji pri la Eternulo devas esti via forto! " (Kaj la Levidoj trankviligis la tutan popolon, dirante: "Silentu, ĉar hodiaŭ estas sankta, kaj vi ne malĝoju.") Tiam la tuta popolo iris por manĝi kaj trinki, disdoni porciojn, kaj festi kun granda ĝojo, ĉar ili komprenis la vortojn al ili klarigitajn.

Rimarkoj kaj preĝoj