Vendredo, 13 aŭgusto 2021: Libro de Josuo 24: 1-13.

Josuo kunvenigis ĉiujn tribojn de Izrael en Ŝeememon, kaj alvokis iliajn pliaĝulojn, estrojn, juĝistojn, kaj oficistojn. Kiam ili staris en vicoj antaŭ Dio, Josuo alparolis la tutan popolon: "Tiele diras la Eternulo, Dio de Izrael: Antaŭe viaj patroj, ĝis Terah, patro de Abraham kaj Nahororo, loĝis trans la Rivero kaj servis aliajn diojn. Sed Mi venigis vian patron Abraham el la transrivera regiono, kaj mi kondukis lin tra la tuta lando Kanaana; kaj mi donis al li lian idaron kaj donis al li Isaakon. Al Isaak mi donis Jakobon kaj Esavon. Al Esav mi donis la montan regionon Seir. por ekloĝi, dum Jakob kaj liaj infanoj malsupreniris Egiptujon. "Tiam mi sendis Moseon kaj Aaronon, kaj frapis Egiptujon per la mirindaĵoj, kiujn mi faris inter ŝi. Poste mi elkondukis vin el Egiptujo, kaj kiam vi atingis la maron, la egiptoj persekutis viajn patrojn al la Ruĝa Maro kun ĉaroj kaj rajdistoj. Pro tio, ke ili vokis al la Eternulo, Li kreis mallumon inter Via popolo kaj la Egiptoj, sur kiuj Li venigis la maron, kaj ĝi englutis ilin. Post kiam vi vidis, kion mi faris al Egiptujo kaj longe loĝis en la dezerto, mi venigis vin en la landon de la Amoridoj, kiuj loĝis oriente de Jordan. Ili batalis kontraŭ vi, sed mi transdonis ilin al via potenco. Vi ekposedis ilian landon, kaj Mi ekstermis ilin (la du reĝojn de la Amoridoj) antaŭ vi. Tiam Balak, filo de Cipor, reĝo de Moab, pretis militi kontraŭ Izrael. Li alvokis Bileamon, filon de Beor, por malbeni vin; sed mi ne volis aŭskulti Bileamon. Male, li devis beni vin, kaj mi savis vin de li. Kiam vi transiris Jordanon kaj venis al Jeriicho, la loĝantoj de Jeriicho batalis kontraŭ vi, sed ankaŭ mi transdonis ilin en vian manon. Kaj Mi sendis antaŭ vi krabrojn, kiuj forpelis ilin (la Amoridojn, Perizidojn, Kanaanidojn, ittetidojn, Girgaŝidojn, ivividojn kaj Jebusidojn) for de via vojo; ĝi ne estis via glavo aŭ via pafarko. "Mi donis al vi landon, kiun vi ne prilaboris, kaj urbojn, kiujn vi ne konstruis, por ke vi loĝu; vi manĝis vinberĝardenojn kaj olivarbojn, kiujn vi ne plantis."

Rimarkoj kaj preĝoj