Vendredo, 5 novembro 2021 : Letero al la Romanoj 15:14-21.

Mi mem estas konvinkita pri vi, miaj fratoj kaj fratinoj, ke vi mem estas plenaj de boneco, plenaj de ĉia scio, kaj kapablaj admoni unu la alian. Sed iom kuraĝe mi skribis al vi en iuj aspektoj, por memorigi vin, pro la graco donita al mi de Dio por esti servanto de Kristo Jesuo al la nacianoj, plenumante la pastran servon de la evangelio de Dio, por ke la ofero de la nacianoj estu akcepteblaj, sanktigitaj de la Sankta Spirito. En Kristo Jesuo do mi havas kialon fanfaroni pri tio, kio apartenas al Dio. Ĉar mi ne kuraĝos paroli pri nenio krom tio, kion Kristo faris per mi, por konduki la nacianojn al obeo per vorto kaj faro, per la potenco de signoj kaj mirakloj, per la potenco de la Spirito (de Dio), tiel ke el Jerusalem la tutan vojon al Iliriko mi finis prediki la evangelion de Kristo. Tiel mi aspiras proklami la evangelion ne tie, kie Kristo jam estis nomita, por ke mi ne konstruu sur alia fundamento, sed kiel estas skribite: "Tiuj, al kiuj oni neniam diris pri li, vidos, kaj tiuj, kiuj neniam aŭdis pri li; li komprenos."

Rimarkoj kaj preĝoj